Commit Graph

3 Commits

Author SHA1 Message Date
Baoshuo Ren e092407ee9
fix: ci 2023-11-17 06:38:49 +08:00
Baoshuo Ren f13b8e8730
chore: upload dist to artifacts 2023-11-17 06:38:02 +08:00
Baoshuo Ren 53cd2cff86
refactor: use github actions to build gcc 2023-11-17 06:30:10 +08:00